Roman Żurek

Ochrana vôd z pohľadu vedu – mýty a fakty

Poľský prírodovedec, hydrobiológ a ochranár prírody bude hosťom festivalu v piatok 14.11.2014 podvečer o 18,15. Prezentácie a diskusie s ním sa môžete zúčastniť v malej sále Posádkového klubu. Vstup na ňu bude voľný.

Roman Żurek patrí medzi špičkových poľských vedcov. Jeho pôsobenie sa zďaleka neobmedzuje na múry laboratória Poľskej akadémie vied, kde pôsobí ako profesor Sekcie ochrany prírody, naopak, svojimi aktivitami reaguje na problémy praxe a aktívne zasahuje do diania v oblasti ochrany prírody a najmä vôd.

Zaoberá sa problémami vodných ekosystémov v súvislosti v výstavbou vodných nádrží a vodných elektrární, skúma nádrže v horských aj nížinných oblastiach, ako aj zatopené banské oblasti. Participuje na viacerých zahraničných projektoch, aktuálne švajčiarskych a švédskych.

Je odporcom „hlúpych“ projektov, preto často prichádza do konfliktu s vládnymi úradníkmi, ale napríklad aj vlastníkmi malých vodných elektrární...

V súčasnosti pracuje na zozname rýb, ktorý bude v Poľsku použitý pri vyhodnocovaní ekologického stavu vôd, čo je aj požiadavkou RSV (Rámcovej smernice o vode)*.

Vo svojej prezentácii plánuje v skratke predstaviť poľské vodohospodárstvo, prinesie príklady nedostatočného legislatívneho zakotvenia ochrany prírody s príkladmi dopadu tohto stavu v podobe environmentálnych katastrof a svojimi vedeckými faktami vyvráti mýty, ktoré úradníci s obľubou používajú ako argumenty.

Poľský vedec sa aktívne zaujíma aj o stav vodohospodárstva a úroveň dosahovania dobrého ekologického stavu vôd v iných krajinách, preto v besede, ktorá bude nasledovať po jeho prezentácii, bude priestor aj informácie o stave slovenských vôd a otázky a názory divákov.

* RSV - Prijatím Rámcovej smernice o vode, ktorá sa týka aj Slovenska, sa mení pohľad na ochranu zdrojov vôd. Tento meniaci sa vzťah človeka k vode vyžaduje zo strany štátnych orgánov a inštitúcií zavedenie nových prístupov v chápaní a zabezpečovaní jej ochrany, ktoré vychádzajú z požiadavky zabezpečenia potrebného množstva vody v zodpovedajúcej kvalite pre je využitie, za podmienky zachovania prírodných funkcií vodných tokov a prírodného ekosystému a krajiny.

Fotografie

Roman Żurek Roman Żurek Roman Żurek

 
 
HoryZonty